O škole

Budova školy stojí v části obce Opatovec zvané Košíře již od roku 1878. V roce 1895 bylo přistavěno první patro se dvěma novými třídami a školu navštěvovali žáci od 1. do 8. ročníku, později škola vzdělávala pouze žáky 1. až 4. ročníku. V roce 2010 škola prošla velkou rekonstrukcí, při které bylo z evropských dotací přistavěno a vybaveno druhé patro. Nyní je škola trojtřídní a navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku.

Součástí školy je školní jídelna a kuchyň, jejíž prioritou je důraz na pestré a zdravé stravování.

Při škole funguje také ranní i odpolední školní družina, kde se vychovatelky pomocí moderních pomůcek a her snaží dětem zpestřit čas zábavnými a zajímavými aktivitami, rozvíjet pozitivní vztah k přírodě a okolí, podporovat zájmovou činnost.

Již několik let je zvykem, že 1. ročník je vyučován samostatně. Další ročníky jsou vyučovány ve spoji : 2. třídu tvoří 2. a 3. ročník a 3. třídu 4. a 5. ročník. Všechny třídy jsou moderně vybaveny novým nábytkem, interaktivními tabulemi, pevnými počítači a další IT technikou.

Jednou z priorit naší školy je individuální přístup, pro nízký počet žáků ve třídách se jim mohou pedagogičtí pracovníci lépe věnovat. Výuka na základní škole probíhá podle vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Opatovec „ŠKOLA PRO ŽIVOT“. Všichni vyučující využívají moderní pomůcky, postupy a metody při vyučování. Velkou výhodou je výuka angličtiny již od 1. ročníku formou kroužku a od 2. třídy již jako povinný předmět. Samozřejmostí školy je podpora inkluzívního vzdělávání a spolupráce s pedagogickými asistenty.

Na naší škole najdete pestrou nabídku kroužků, které děti všestranně rozvíjí. Jsou to například Hra na flétnu, Malý kuchtík, Sportuj ve škole, Dramatický kroužek, Kreativní kroužek, Logické a deskové hry a již zmíněný Kroužek anglického jazyka.

Každoročně se účastníme celostátního testování Kalibro pro žáky 3. a 5. ročníku, přičemž se naši žáci umísťují nad republikovým průměrem. Také se pravidelné zapojujeme do různých soutěží a jsme v nich úspěšní, například recitační, výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, matematické.

Zaměřujeme se také na podporu rozvoje sportovních dovedností dětí, naši žáci se pravidelně účastní různých sportovních soutěží, plaveckého výcviku a lyžařského výcviku zároveň s možností účasti i dětí z MŠ. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně nebo na venkovním sportovním hřišti.

Pedagogové školy vypracovávají každý rok nový projekt na různorodá témata a během školního roku jej ve škole realizují jednak prostřednictvím tzv. „projektových dnů“ . Ty jsou zaměřeny na průřezová témata vzdělávacího programu, kde spolu ve družstvech spolupracují žáci všech ročníků. Dále je projekt součástí družinové celoroční hry a někdy se také realizuje při různých plánovaných i tematicky zaměřených třídních činnostech, hrách a soutěžích.

Škola klade velký důraz na přechod žáků z MŠ do 1. třídy. Pro předškolní děti a jejich rodiče je každoročně organizována ukázková hodina. Klasickému zápisu předchází tzv. „zápis na zkoušku“, po něm následují adaptační hodiny, aby si děti na školu zvykly a cítily se v ní dobře.

Hlavní ideou školy je pěstování dobrých vztahů ve škole jak mezi žáky navzájem, tak mezi žáky a vyučujícími a také v rámci pracovního kolektivu. Obrovský důraz je kladen na komunikaci s rodiči a spolupráci mezi rodinami a školou. Škola se maximálně snaží o aktivní komunikaci s rodiči, důslednou informovanost, konstruktivní řešení problémů a všech záležitostí. Snaží se rodiče zapojovat do vzdělávacího procesu a usiluje o jejich maximální spoluúčast. Realizace probíhá formou informativních schůzek, společných rodičovských schůzek, konzultačních hodin a především formou společných akcí, jako je „Den pro rodiče“, „Zahradní slavnost“, besídky, předvánoční posezení, apod.

Kromě společných akcí realizujeme ve škole tradiční akce jako je Dýňování, návštěva Prahy s žáky 3. – 5. ročníku, Lesní pedagogika, Škola v přírodě v ekofarmě v Oucmanicích ( 1krát za 5 let), apod. Některé akce pořádáme ve spolupráci s mateřskou školou jako je např. Drakiáda , Společné vánoce, Zahradní slavnost, apod.

Škola se také snaží o prezentaci na veřejnosti pořádáním a spoluúčastí na různých akcích v obci, např. při předvánočním rozsvěcování vánočního stromu, pořádáním velké „Besídky ke Dni matek“ pro veřejnost, apod.

Škola se aktivně zapojuje do evropských, celorepublikových i oblastních projektů a snaží se maximálně využívat získaných finančních prostředků pro zkvalitnění výuky a vybavení prostředí školy.

V neposlední řadě je třeba uvést dobrou spolupráci školy s obcí. Obec školu dlouhodobě velmi podporuje.